تلفن : 02834357220
ایمیل : arasnj518@gmail.com
8-14
خدماتی شهرک صنعتی آراسنج
سامانه مدیریت شهرک های صنعتی آراسنج ( بوئین زهرا)

سامانه امور مشترکین

شهرک صنعتی آراسنج

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آراسنج

معرفی واحد ، معرفی محصولات و تولیدات واحد و همچنین اطلاعات تماس با واحدصنعتی قابل مشاهده می باشد

مشاهده فرصت های شغلی واحد های صنعتی مستقر در شهرک و ایجاد رزومه ویژه کارجویان

ایجاد و ارسال رزومه ، مشاهده فرصت های شغلی ،ارتباط با واحد های صنعتی

مدیراناعضای هئیت مدیره

شهرک صنعتی آراسنج

محمدباقر  جباری

محمدباقر جباری

نایب رئیس هیات مدیره
سعید نجفی فرد

سعید نجفی فرد

مدیرعامل
اسکندر  هاشمی

اسکندر هاشمی

عضو هیات مدیره
علی نقی  چگینی

علی نقی چگینی

عضو هیات مدیره
علی جعفری رودسری

علی جعفری رودسری

رئیس هیات مدیره